Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemeen
Door bij Alpsoluut een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Alpsoluut akkoord gaat. Alpsoluut heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Alpsoluut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Alpsoluut  aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Alpsoluut worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Alpsoluut heeft verstrekt.
Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alpsoluut zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Alpsoluut is ingestemd.
 3. Door het gebruik van de internetsite van Alpsoluut en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alpsoluut  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alpsoluut ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 6. Alpsoluut behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
 
Overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Alpsoluut. Alpsoluut is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alpsoluut dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Alpsoluut garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
Prijzen, Aanbiedingen en Betalen
Prijzen/Aanbiedingen
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Alle aanbiedingen van Alpsoluut zijn vrijblijvend en Alpsoluut behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Alpsoluut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft Alpsoluut het recht de bestelling te weigeren.
 
Betaling
 1. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL en creditcard betaald worden.
 2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Alpsoluut staat.
 3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.
 4. Bijdrage bezorgkosten. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u:
 • Voor bestellingen binnen Nederland € 4,95,- bezorgkosten. (uitgezonderd ski/bagageboxen)
 • Voor bestellingen binnen Nederland van ski/bagageboxen € 9,95 bezorgkosten
 • Voor bestellingen België € 9,95 bezorgkosten (uitgezonderd ski/bagageboxen)
 • Voor bestellingen België van ski/bagageboxen € 19,95 bezorgkosten
 
Ruilen en Retourneren
 1. Vanaf het moment van verzenden heeft u 10 werkdagen de tijd om te ruilen of te retourneren. U krijgt het volledige aankoop bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op uw rekening mits het aan de volgende zaken voldoet:
  • De artikelen moeten ongebruikt zijn.
  • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
  • De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken die erbij zitten.
  • Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij aan Dvd’s, gesealde verpakkingen, wax e.d.
  • Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel.
 1. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.
Retouren dienen ter aller tijden voor verzending aangemeld te worden op het volgende e-mail adres: info@Alpsoluut.nl. Bij een retourzending dient het originele aankoopbewijs bijgesloten te worden. Stuur het product altijd gefrankeerd retour naar het volgende adres: Alpsoluut Emmy Andriessestraat 238, 1087ML Amsterdam T.a.v. Retour webshop
 2. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Indien de producten niet geleverd zijn volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, kleur, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Alpsoluut. Dit bedrag wordt na ontvangst van de artikelen teruggestort.
 3. Bij ruilen van producten (bijvoorbeeld voor een andere maat of kleur) via verzending zal Alpsoluut de reeds gemaakte kosten van het verzenden terug vragen van de koper tot een maximum bedrag van € 4,95 (vier euro en vijfennegentig eurocent). Het omgeruilde product wordt naar u retour gezonden nadat het bedrag is ontvangen op rekeningnummer: Rekeningnummer: NL07 INGB 0006 1274 81 T.n.v.: Alpsoluut v.o.f. Vermeld hierbij uw bestelnummer.
 4. Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw product bij onze winkel te retourneren/ruilen. Retourneren en/of ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs, zoals bijgesloten in de verzending, aan onze winkelmedewerkers kunt overhandigen. Voor retourneren in onze winkel zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van toepassing. Eventuele (reis) kosten gemaakt voor het retourneren in onze winkel zijn ter aller tijden voor eigen rekening. 
 
Levering
 1. Alpsoluut doet zijn uiterste best de opgegeven levertijden na te komen. De door Alpsoluut opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 3. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 4. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Alpsoluut verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Garantie
 1. Voor door Alpsoluut geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Alpsoluut vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
 2. Alpsoluut is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Indien Alpsoluut om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Alpsoluut of de fabrikant zijn verricht
  • Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 5. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 6. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
 7. De Koper is gehouden Alpsoluut te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Alpsoluut  zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 8. Het is mogelijk dat Alpsoluut op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Alpsoluut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Alpsoluut Ski, Bike, Bite & Skate

 

Alle bedragen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop webshop software
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies

Beste sporter

Na 10 jaar zijn wij geen fysieke winkel meer.
De webwinkel gaat verlopig nog even door.

Bergen groeten
Irma en Richard